Deklaracja dostępności

Biblioteka Duszniki - IDcom-web.pl BIP (v1) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.bpicak.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-04-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023-04-27

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. - zdjęcia zamieszczone na stronie w panelu wydarzenia archiwalne przed 2021 r. nie posiadają opisu - deskrypcji, (powód: - do roku 2021 funkcjonowała stara strona)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Izabela Starosta , adres e-mail: czytelnia@bpicak.pl , telefon: 612919480.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem biblioteki: Joanna Dura wypozyczalnia@bpicak.pl, Dorota Walicka czytelnia@bpicak.pl.

Kontaktować można się także z koordynatorem ds. dostępności- Izabelą Starosta, dzwoniąc na numer telefonu 61 29 19 480.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku Centrum Animacji Kultury (stary dworek) prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody, z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku Centrum Animacji Kultury (sala widowiskowa) prowadzą trzy wejścia. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie schodów

We wszystkich trzech budynkach (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) znajdują się schody, prowadzące na piętra, będące również częściami użytkowymi.

Dostosowanie wind

W żadnym z trzech budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) nie ma winy umożliwiającej dostanie się na piętro.

Dostępność pochylni

Do wejścia każdego z budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Dostępność platform

W żadnym z trzech budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W żadnym z trzech budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) nie ma pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem biblioteki wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Centrum Animacji Kultury (stary dworek) wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Centrum Animacji Kultury (sala widowiskowa) nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do wszystkich trzech budynków (biblioteka, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa) oraz znajdujących się w nich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W bibliotece, Centrum Animacji Kultury - stary dworek, Centrum Animacji Kultury - sala widowiskowa, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2022 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Walicka
Ilość wyświetleń: 33
05 maja 2023 10:09 (Joanna Dura) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
05 maja 2023 10:08 (Joanna Dura) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
05 maja 2023 10:04 (Joanna Dura) - Aktualizacja deklaracji dostepności.